Laboral

NOVETATS EN MATÈRIA DE COTITZACIÓ ESTABLERTES PEL REIAL DECRET LLEI 1/2015 DEL 27 DE FEBRER.
Reducció en les cotitzacions empresarials per la creació de llocs de treball per la contractació indefinida en qualsevol de les seves modalitats en contractes fets del 1 de març del 2015 al 31 agost del 2016.
Aquestes reduccions s’aplicaran durant un període de 24 mesos, a partir de la data d’alta.
Finalitzat el període de 24 mesos i durant els 12 mesos següents, les empreses que en el moment de realitzar el contracte tinguin menys de 10 treballadors, tindran dret a…

+ Info

PRORROGAT REIAL DECRET-LLEI 3/2014, DE 28 DE FEBRER, DE MESURES URGENTS PEL FOMENT DE L’OCUPACIÓ I LA CONTRACTACIÓ INDEFINIDA (TARIFA PLANA)
L’aportació empresarial a la cotització de la seguretat social per contingències comuns es reduirà en els supòsits de la contractació indefinida amb les següents quanties…

+ Info

ORDRE ESS/2098/2014, DE 6 DE NOVEMBRE, EN QUE S’APROVA EL MODEL INDIVIDUAL DE SALARIS
A partir d’aquest mes de gener entra en vigor un nou model únic de rebut individual de pagament de salaris, amb la modificació següent:
L’empresari fins ara, havia d’informar als treballadors de l’aportació de la cotització a la Seguretat Social i el tipus de retenció corresponent a l’aportació del treballador.
A partir de la modificació del nou model que s’ha publicat en l’ordre ESS/2098/2014 en els rebuts individuals dels pagaments salarials hi constarà, també, l’aportació empresarial a la Seguretat Social .

+ Info

ORDRE EMO/133/2014, de 14 d’abril, per la qual s’estableix el calendari oficial de festes laborals per a l’any 2015.Atès el que disposen l’article 170.1.l) de l’Estatut d’autonomia de Catalunya; l’article 37 del Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual s’aprova el Text refós de l’Estatut dels treballadors, i el Decret 177/1980, de 3 d’octubre, modificat pel Decret 17/1982, de 28 de gener, pel Decret 152/1997, de 25 de juny, i
pel Decret 146/1998, de 23 de juny;

+ Info