Gestoria CRESO

Slide4

Gestoria Administrativa

Les obligacions personals davant les diferents Administracions Públiques precisen d’un professional qualificat, és per aquest motiu que la tasca realitzada per un Gestor Administratiu és imprescindible per salvaguardar els interessos particulars enfront l’Administració Local, Autonòmica i Estatal. Els Gestors Administratius i el personal tècnic de CRESO aporten un assessorament específic i altament qualificat en qualsevol dels següents camps d’actuació: Vehicles, Transports, Conductors, Indústries i Agronòmica.

Àrea de Vehicles – Transports – Conductors

Anys d’experiència en el sector dels vehicles – transports a dut a gestoria CRESO a ser una de les principals gestories especialitzades en aquetes matèries. Són múltiples les normatives reguladores d’aquests sectors. Els tècnics professionals de CRESO es preocuparan per la seva tranquil·litat.
La nostra intervenció tracta moltes praxis diverses:

VEHICLES: Qualsevol tramitació que hagi de fer amb el seu vehicle la trobarà a CRESO: El departament de vehicles gestiona els següents serveis: Matriculacions i transferències de: turismes, furgonetes, motocicletes, ciclomotors, camions, autocars, vehicles agrícoles, vehicles industrials, vehicles històrics; duplicats permisos de circulació i fitxes tècniques; obtenció d’informes de trànsit; permisos temporals particulars (plaques verdes); permisos temporals empreses (plaques vermelles); baixes per: desballestament, temporals, trànsit comunitari i exportacions de vehicles; rehabilitacions de vehicles donats de baixa; importacions i canvis de residència de vehicles; rematriculacions a ITV i trànsit; homologacions de vehicles; canvis de denominacions, gestió i control de les revisions periòdiques; gestió i obtenció de fitxes reduïdes a les ITV o a Enginyers Industrials; legalització de reformes: modificacions de SP a PR i de PR a SP, llums rotatives, …; obtenció de certificats ADR (transport de mercaderies perilloses); obtenció de certificats ATP (transport de mercaderies peribles); gestió de cancel·lacions i inscripcions de reserves de domini i leasing al Registre Mercantil; gestió i liquidació de sancions de trànsit; etc.

TRANSPORTS: Comprèn qualsevol tramitació a nivell autonòmic i nacional; altes targetes de transports de mercaderies: transports de mercaderies de servei públic d’àmbit nacional (MDP i MDL); transports de mercaderies de servei públic d’àmbit autonòmic (MDL-A); transport de mercaderies de servei privat complementari (MPC); autoritzacions de viatgers: transport públic de viatgers (VD); transport privat complementari de viatgers (VPC); taxi (VT); transport públic sanitari (VS); transport privat sanitari (VSPC); arrendament de vehicles amb conductor (VTC); i operador de transports (OT); visats de targetes de transports de mercaderies i viatgers; transmissió de la titularitat de les autoritzacions, certificat de paralització de vehicles, certificat de conductors de tercers països no pertanyents a la Unió Europea; obtenció de llicències comunitàries, obtenció de permisos al Marroc; talonaris transports de mercaderies: CMR, CEMT i document de control nacional ORDRE FOM/2861/2012; talonaris transports de viatgers: llibre de ruta, llibre de reclamacions; gestió de rellotges de zones de càrrega i descàrrega; tramitació, obtenció i renovació de les targetes digitals: conductors, empreses i tallers de calibratge; tramitació i renovació targeta CAP; elaboració d’informes dels temps de conducció i descans (règim sancionador), exempcions de tacògraf.

TRANSPORTS ESPECIALS: Autoritzacions per a transports especials: vehicles que per les seves característiques tècniques o per la càrrega indivisible que transportin, superin la MMA i les dimensions màximes establertes a les disposicions del Reglament general de vehicles.