Fiscal

Fiscal

ORDRE HAP/2486/2014 de 29 de desembre. APROVACIÓ DEL MODEL 143; SOL•LICITUD DE L’ABONAMENT DE LES DEDUCCIONS PER FAMILIA NOMBROSA I PERSONES AMB DISCAPACITAT A CÀRREC DE L’IMPOST SOBRE LA RENTA DE LES PERSONES FÍSIQUES
Els beneficiaris que compleixin els requisits previstos legalment tindran dret a una deducció en la quota diferencial, a partir de la declaració d’IRPF de 2015. Quan dos o més contribuents tinguin dret a l’aplicació d’alguna de les anteriors deduccions respecte d’un mateix descendent, ascendent o família nombrosa, el seu import es prorratejarà entre ells per parts iguals…

+ Info

Els 11 punts claus de l’Avantprojecte de la Reforma Fiscal – – 26/06/2014
1. IRPF: es redueix el nombre de trams de set a cinc; si avui van del 24,75% al 52%, a la propera declaració oscil·laran del 20% al 47% i en la següent del 19% al 45%. En els trams baixos de l’impost es notarà també l’augment dels mínims personals. Els contribuents que guanyin menys de 12.000 euros no tributaran per IRPF. S’incrementen els mínims personals i familiars.

+ Info

Modificació Llei 2/1989 Sobre Centres Recreatius Turístics – Normes de Tributació, Comerç i Joc – LLEI 6/2014 – 11/06/2014
LLEI 6/2014, del 10 de juny, de modificació de la Llei 2/1989, del 16 de febrer, sobre centres recreatius turístics, i d’establiment de normes en matèria de tributació, comerç i joc.
El president de la Generalitat de Catalunya. Sia notori a tots els ciutadans que el Parlament de Catalunya ha aprovat i jo, en nom del Rei i d’acord amb el que estableix l’article 65 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, promulgo la següent…

+ Info