Assessoria CRESO

slide2

Assessoria Fiscal – Tributaria i comptable

Estratègia, planificació fiscal i presa de decisions, són els tres pilars que afecten directament al correcta funcionament de l’empresa. Els nostres assessors tècnics fiscals, independentment del seu règim tributari, atendrà les seves necessitats. Les noves TIC permet la realització de les gestions tributàries de manera telemàtica, evitant la pèrdua de temps dels nostres clients i agilitzant el temps d’actuació.
Els constants canvis legislatius en matèria fiscal i tributària requereix d’un assessorament especialment personalitzat per vetllar de les repercussions fiscals que puguin afectar a la seva empresa.

Assessorament, gestió i liquidació

 • Declaració anual de l’Impost de la Renda de les Persones Físiques (IRPF).
 • Declaració Impost sobre el Patrimoni (IP).
 • Declaracions trimestrals i anuals de l’IRPF i IVA a les empreses.
 • Impost de Transmissions Patrimonials (ITP) i Actes Jurídics Documentats (AJD).
 • Impost de Successions i Donacions (ISD)

Fiscalitat empresa

 • Estudi, assessorament i tramitació d’empreses de nova constitució: altes i baixes de l’ IAE, sol·licitud NIF o CIF, declaració censal, etc.
 • Estimació objectiva: Mòduls.
 • Estimació directa normal i simplificada.
 • Confecció o revisió de llibres oficials de comptabilitat i/o de registre.
 • Obtenció de certificacions d’obligacions tributàries.
 • Declaració d’operacions intracomunitàries.
 • Declaracions d’operacions amb tercers.
 • Representació davant els òrgans de Gestió i Inspecció Tributària.

Comptabilitat

Una adequada informació econòmica i financera de l’empresa a través de professionals és imprescindible per aconseguir una bona gestió, planificació i seguretat en la presa de decisions. Un assessorament tècnic i la gestió dels següents serveis conclou amb resultats per a l’empresa:

 • Planificació, estudi, confecció, organització i revisió comptable.
 • Anàlisis comptable i financer des de l’obertura fins el tancament de l’exercici.
 • Anàlisis de la situació econòmica i financera a partir de ratis i estudis gràfics.
 • Confecció i legalització dels llibres de comptabilitat. -Confecció i presentació de declaracions d’Impost de Societats, dels comptes anuals (balanços, compte de resultats i memòria) per el dipòsit al Registre Mercantil.
 • Gestió i legalització dels llibres d’actes i socis.
 • Actuacions en matèria Tributària.

Assessoria Laboral

Les variacions constants de la normativa laboral i de seguretat social exigeix un assessorament rigorós a les empreses. Un equip de professionals especialistes, Advocats, Graduats Socials i tècnics diplomats, s’ocuparà de tota la gestió laboral interna i externa que envolta l’empresa.

Li oferim una òptima gestió laboral que comportarà seguretat i tranquil·litat a la seva empresa. La nostra intervenció es dirigeix en tot l’àmbit laboral, posant al seu abast tots els serveis que afectin als elements integrants de la relació de treball a l’empresa:

 • Tramitació i inscripció de les altes d’empresa a la Seguretat Social i règims especials (treballadors autònoms, agraris, del mar, de la llar, …).
 • Gestió i confecció de contractes de treball: altes, baixes, prorrogues, …
 • Elaboració de nòmines.
 • Liquidacions de Seguretat Social amb tramitació informatitzada (sistema RED).
 • Gestió i confecció de liquidacions, i redacció de cartes d’acomiadament i sancions.
 • Comunicats de baixa mèdica per maternitat o paternitat, malaltia i accident de treball.
 • Tramitació i càlcul de prestacions, pensions i subsidis: jubilació, invalidesa, viduïtat, orfenesa, incapacitat temporal, ajudes familiars, …
 • Declaracions trimestrals i resums d’IRPF: confecció i presentació del model 110 de retencions trimestrals o mensuals i Resum anual (model 190).
 • Declaracions anuals dels treballadors a efectes del càlcul del tipus d’IRPF.
 • Certificats d’ingressos i retencions d’IRPF.
 • Assessorament en prevenció de riscos laborals.
 • Formulació de recursos en relació a la Seguretat Social i Departament de Treball.
 • Representació i defensa de l’empresa davant l’Inspecció de Treball i en actes de conciliació davant el CMAC .
 • Processos davant la Jurisdicció Social.
 • Altres tràmits: vides laborals, certificats d’estar al corrent de pagament, tràmits en recaptació i ajornaments, contractes i retribucions a directius, presentació d’ofertes d’ocupació, tramitació de parts d’accidents.

 

La sensibilitat de l’àrea laboral en l’empresa, i el que constantment estiguin apareixent noves normes fan cada vegada més valuosa i necessària la participació d’un equip especialitzat en el qual la persona de negocis pugui delegar una important càrrega de treball i de responsabilitat. Oferim una dedicació plena perquè totes les obligacions laborals quedin confiades en nosaltres.

Assessoria mercantil

En l’àmbit Mercantil, posem a la seva disposició tots els serveis que envolten l’empresa, amb l’assessorament personalitzat dels nostres advocats especialitzats en Dret Mercantil i de Societats, intervenint en els següents serveis:

 • Constitució de la forma social necessària en funció del tipus d’empresa: mercantil ó civil.
 • Modificacions d’estatuts, capitals, socis, objecte social, domicili social, …
 • Transformació, fusió, escissió o dissolució de societats.
 • Redacció de contractes Mercantils.
 • Tramitacions al Registre Mercantil i Registre de la Propietat.
 • Assessorament jurídic a l’empresa, a les juntes i accionistes.
 • Processos concursals.
 • Processos davant els Jutjats del Mercantil.

Assessoria Jurídica

CRESO és un despatx multidisciplinari per empreses i particulars. Un equip d’advocats realitza l’assessorament i atenció legal necessària en les matèries administrativa, civil, laboral, fiscal i mercantil, en defensa dels legítims interessos dels seus clients, tant davant els Tribunals, com les Institucions Públiques.

Àrees d’actuació:

 • Administrativa: Reclamacions econòmiques-administratives, actuacions en matèria Tributària, procediments de Responsabilitat Patrimonial davant l’Administració Pública, processos davant la Jurisdicció Contenciós-Administrativa;
 • Civil: Dret de família (divorcis, incapacitacions, …), testamentàries, herències, reclamació d’impagaments., arrendaments urbans i rústics, processos davant la Jurisdicció Civil;
 • Laboral / Social: Reclamacions i contenciosos davant la Seguretat Social, accidents de treball, acomiadaments, reclamació de procediments d’incapacitat, processos davant la Jurisdicció Social.;
 • Per tant, l’assessoria jurídica de CRESO ofereix un servei d’assistència legal integral a l’àrea mercantil i jurídica. No li aportem una visió o una solució tan sols jurídica sinó fonamentalment empresarial, ja que nostra pròpia estructura és una empresa de serveis jurídics i no únicament un despatx d’advocats.