Altres serveis

Altres Serveis CRESO

  Prevenció de Riscos Laborals

La prevenció de riscos laborals és la suma d’accions i mesures que té per objecte prevenir, eliminar o minimitzar els riscos que estan o poden estar presents en l’activitat laboral.
La legislació referent a la prevenció dels riscos laborals és àmplia i ha estat modificada i actualitzada en nombroses ocasions per mitjà de reials decrets i posteriors lleis.
La Llei de prevenció de riscos laborals (Llei 31/1995 de 8 de novembre) és la primera i mes important de totes les normatives. Aquí es van indicar per primera vegada quins eren els drets dels treballadors i obligacions per part de l’empresari en la matèria de prevenció de riscos laborals.
La llei 31/1995 consta de 7 capítols, i les sancions per incompliment d’aquesta llei de prevenció van dels 300€ als 600.000€.
Per això és important un bon assessorament, i els nostres tècnics estan a la teva disposició.

  Llei de Protecció de Dades (LOPD)

La Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, coneguda com LOPD, marca una sèrie de límits a la utilització de les dades personals. Això afecta a totes les empreses del nostre país ja que, en major o menor mesura, totes tracten o manegen dades de caràcter personal de persones físiques (clients, proveïdors, empleats, col·laboradors, accionistes…).
Totes les empreses han d’adaptar-se a la legislació tenint en compte que han de conjugar, d’una banda, els drets que posseeixen els ciutadans sobre l’ús, tractament i destinació de les seves dades i, per un altre, les mesures de tipus organitzatives i tècniques que hem d’establir en la nostra organització per garantir la seguretat de la informació.
El compliment de les obligacions legals en matèria de protecció de dades és imprescindible i no pot post posar-se la seva aplicació; la LOPD estableix unes sancions econòmiques als titulars dels fitxers i als responsables del tractament de les dades, per als casos en què no es compleixi amb la legislació sobre Protecció de dades, sent aquestes sancions les més elevades del nostre entorn europeu.

  Consultoria en Recursos Humans

Li oferim el servei complet de consultoria en recursos humans i realització de procés de selecció per ajudar-te a trobar la millor contractació de personal per la seva empresa:

 • Recepció preliminar de sol·licituds
 • Proves d’idoneïtat
 • Entrevista de selecció
 • Penal
 • Altres àrees

  Formació i capacitació

Lligat amb l’àmbit del transport, CRESO posa a la vostra disposició diferents cursos de formació.

CURS CAPACITACIÓ DE TRANSPORTISTES: dirigit a totes aquelles persones que vulguin dur a terme l’activitat de TRANSPORT NACIONAL I INTERNACIONAL DE MERCADERIES O DE VIATGERS DE SERVEI PÚBLIC I OPERADOR DE TRANSPORTS (agència de transports, magatzemista – distribuïdor i transitari). CRESO té concertat aquests cursos a través del propi Col·legi de Gestors Administratius.

CURSOS CAP: Amb l’entrada en vigor de la regulació de la qualificació inicial i la formació contínua dels conductors de vehicles destinats al transport per carretera, queden obligats a obtenir el CAP, dins els períodes legalment establerts, les persones que disposin dels tipus de permís de conduir C1, C1+E, C o C+E (mercaderies), D1, D1+E, D o D+E (viatgers). L’objectiu és la de disposar a nivell europeu, d’una formació obligatòria per a conductors professionals, en base a motius de millora de qualitat/seguretat en la prestació de serveis. CRESO té concertat aquests cursos a través d’un centre de formació autoritzat i amb la corresponent homologació per part de la Generalitat de Catalunya – Direcció General del Transport Terrestre.

  Ajuda a la tramitació de subvencions

Oferim un servei de tramitació de subvencions tant per a empreses consolidades, PIMES i autònoms, com para tots aquells projectes per a noves empreses i emprenedors que desitgin beneficiar-se d’aquestes ajudes.
Dins d’aquest servei incloem la tramitació de subvencions en programes regionals, nacionals i internacionals que inclouen camps com la innovació, l’energia, el comerç exterior, el medi ambient i molts més.
Confiï en els nostres experts, els qui s’encarregaran de tot el procés de tramitació d’ajudes, des de la sol·licitud fins a la documentació final que permetrà que l’aportació econòmica es materialitzi amb totes les garanties. Els nostres experts coneixen i estan al dia de totes les subvencions disponibles per a la seva empresa tant en l’àmbit local com a internacional. Si busca subvenció per al seu projecte, podem assessorar-li.
Avui dia, existeixen multitud de subvencions orientades a les PIMES, que són el motor de la nostra economia.
No s’ha de permetre que la tramitació d’aquestes subvencions aturi el seu esperit emprenedor o el seu projecte. CRESO pot ajudar-li a trobar aquestes ajudes per potenciar el seu negoci.

  Medi ambient

CRESO gestiona les seves comunicacions amb la Generalitat, és per això que en matèria de Medi ambient col·laborarem amb la seva empresa per l’obtenció de les autoritzacions necessàries per la gestió de residus davant l’agència de residus de Catalunya (ARC); especialment en aquelles activitats de transports de residus, les quals queden subjectes a comunicació prèvia. La nostra intervenció també inclou les gestions en el transport de residus entre Comunitats Autònomes.
Així mateix també col·laborem amb la seva empresa en les gestions de comunicació prèvia de l’activitat i sol·licitud d’inscripció en el Registre d’Indústries i Productes Alimentaris de Catalunya (RSIPAC). Aquesta comunicació afecta a qualsevol establiment de Catalunya que es dediqui a activitats alimentàries. Els titulars de les indústries i els establiments alimentaris, les empreses distribuïdores d’aigua mitjançant dipòsits i cisternes mòbils i la restauració col·lectiva institucional, han de comunicar l’inici de les activitats a l’Agència de Protecció de la Salut per ser inscrits en el Registre sanitari d’indústries i productes alimentaris de Catalunya (RSIPAC).

  Obtenció de Llicències d’activitat

Tota activitat nova, ja siguin oficines, locals comercials, naus industrials, etc. requereix de la seva llicència d’activitats / llicencia d’obertura o llicència mediambiental.
Quan una empresa o particular vol obrir una nova activitat, necessita que li assessorin, li ajudin i li vagin guiant en cada pas i en cada tràmit per al correcte desenvolupament de l’activitat i evitar els màxims inconvenients possibles.
Per a això, els nostres professionals realitzen tot el seguiment des del lloguer del local, nau industrial o establiment on es vol implantar, fins a l’obtenció final i definitiva de la llicència d’activitat, llicència d’obertura o llicència mediambiental.

  Consultoria Financera

La creació d’una empresa implica la presa de nombroses decisions. Més enllà de la idea, les persones emprenedores han de considerar múltiples aspectes per tenir una certa certesa de la viabilitat del projecte: han de desenvolupar un pla de negoci, analitzar el mercat i la competència, aconseguir capital, triar una forma jurídica, etc.
L’experiència ens ha ensenyat que no hi ha uns temes més importants que uns altres; sovint el que converteix una idea en un bon projecte és el rigor i la minuciositat amb la qual s’han considerat totes i cadascuna de les seves facetes.
Els nostres professionals tracten principalment d’assessorar-li amb l’objecte d’ajudar als emprenedors en la importància de realitzar una adequada gestió econòmic – financera de les seves empreses com a mitjà indispensable per garantir la seva viabilitat futura, i amb l’objecte de dotar als mateixos de coneixements bàsics en conceptes econòmic – financer necessaris per a una adequada planificació i seguiment de la seva situació econòmic – financera .

  Assessorament en serveis tecnològics (TIC )

Cada dia que passa més empreses reconeixen la importància de les TIC en el dia a dia. I és que és l’eina principal per millorar la competitivitat del teixit empresarial espanyol. Una de les raons és l’estalvi econòmic que suposa per a grans empreses i, sobretot, per a les Pimes.
La inversió en TIC (Tecnologia de la Informació i Comunicació) redunda en un creixement de la productivitat, independentment del cicle econòmic.

 • Internet és el mitjà que dóna valor al TIC, les Noves Tecnologies.
 • Comunicació instantània a baix cost.
 • Ens aporten coneixement. Internet és la gran biblioteca mundial.
 • Connectivitat amb el món.
 • Disponibilitat 24 hores, 365 dies a l’any.
 • Les TIC Impliquen un canvi d’hàbits al món laboral i personal.

Les Noves Tecnologies relacionades amb internet ens han aportat beneficis des del seu desenvolupament: pàgines web, presència en xarxes socials, comunicació electrònica, etc.
Professionals de gran trajectòria col·laboren amb CRESO per oferir-li un assessorament tecnològic adequat per implantar solucions de gran valor afegit per a la seva empresa o negoci.